Säännöt 12.5.2023 –

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vaasan Parapsykologinen Seura ry. Sen kotipaikka on Vaasa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on tarjota tietoja ja taitoja ihmisten henkisen kehityksen ja hyvinvoinnin tueksi.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia tai maksuttomia

 • esitelmä-, kurssi-, työpaja- ja seminaarityyppisiä tilaisuuksia
 • mediaalisia tilaisuuksia
 • opinto- ja harrastuspiirejä
 • matkoja ja virkistystilaisuuksia
 • tehdä yhteistyötä muiden samoja tarkoitusperiä edistävien yhteisöjen kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäseniltä jäsenmaksuja ja voi

 • harjoittaa alan painotuotteiden ja tallenteiden välitystä ja myyntiä
 • omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • asianmukaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

Yhdistys ei ole sitoutunut mihinkään uskontoon, dogmiin, ismiin tai poliittiseen suuntaukseen. Yleisötilaisuuksiin ja tapahtumiin voivat osallistua muutkin kuin yhdistyksen jäsenet jollei muuta ole erikseen ilmoitettu.

3. Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi rekisteröidään henkilö, joka on maksanut toimintavuoden jäsenmaksun ja siten hyväksynyt yhdistyksen säännöt. Kannatusjäseneksi rekisteröidään yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka on vain yhdistyksen toimintaa tukeakseen ilmoittanut maksaneensa kannatusjäsenmaksun, ja siten hyväksynyt yhdistyksen säännöt.

Kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on pitkään ja erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua kuuden kuukauden kuluessa jäsenmaksun eräpäivästä laskien. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5. Jäsenmaksu ja pääsymaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kalenterivuoden puolivälin jälkeen liittyvän jäsenmaksu on puolet kuluvan vuoden jäsenmaksusta. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Hallituksen jäseniltä ja varajäseniltä ei toimikautensa aikaan peritä tilaisuuksien pääsymaksua. Hallituksen päätöksellä myös kunniajäseniltä ja hallituksen jäseniltä ja varajäseniltä voidaan periä pääsy- tai osallistumismaksu erikseen määriteltyihin tilaisuuksiin.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 4-6 varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokouksiin voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on toimitettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua myös valtakirjalla tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa. Ylimääräinen vuosikokous pidetään kun yhdistyksen kokous on niin päättänyt tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostitse tai postitse kirjeellä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
 3. todetaan kokoukseen osallistujat ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.